jueves, 12 de noviembre de 2009

TEMA: DIVERSIDADE HÍDRICA

DIVERSIDADE HÍDRICA
1. FACTORES DE INFLUENCIA.
As augas do territorio español están condicionadas por unha gran variedade de factores físicos e humanos.
o O CLIMA desempeña un papel destacado, xa que a auga dos rios, lagoas e acuíferos procede das precipitacións. Así existe un claro cotraste entre a “España húmida”, de precipitacións ,e a “España seca”, dunha acusada sequía estival.
o O RELEVO E A TOPOGRAFÍA influen notablemente na organización das concas hidrográficas, na capacidade erosiva dos ríos e na formación das lagoas e os acuíferos.
o A LITOLOXÍA , é decir, os tipos de rochas e as súas características, poden axudar a escorrentía superficial (desprazamento das augas pola superficie da terra) ou polo contrario, facilitar a infiltración da auga e a formación de acuíferos.
o A VEXETACIÓN influe na disponibilidade hídrica, pois actúa como pantaia protectora fronte á radiación e aminora a evaporación.
o O SER HUMÁN consome auga para o abastecimento e o rego e intenta compensar este gasto mediante a construcción de obras regulizadoras, como enconos…
2. OS RÍOS ESPAÑOIS.
A- FACTORES QUE INFLUEN NOS RÍOS PENINSULARES.
Os principias factores condicionantes dos ríos peninsulares son o clima e o relevo.
O CLIMA en xeral, pero especialmente as precipitacións, determinan o caudal absoluto e o réximen dos ríos. Chamamos caudal absoluto a cantidade de auga que pasa nun segundo por un punto dado do río e o réxime fluvial ás variacións estacionais do seu caudal. Estas vaariacións dependen da distribución das precipitacións e da importancia da precipitación nival (de neve). En función de ambas pode distinguirse entre ríos de réxime nival, pluvial ou mixto.
Os ríos con réxime nival nacen na alta montaña, onde son frecuentes as nevadas, (en España os que nacen nos Pireneos e Serra Nevada). Os caudais máximos danse a fins da primavera ou no verán, co desxeo, aínda que as precipitacións pasen daquela polo mínimo estival. As súas augas baixas teñen lugar en inverno, ao quedar retida a auga en forma de neve ou xeo.
Nos ríos con réxime pluvial, o caudal só depende das precipitacións, polo que reflicte os máximos e os mínimos destas en cada zona climática.
O réxime mixto pode ser nivo-pluvial ou pluvio-nival, segundo domine un carácter ou outro.
O RELEVO E A TOPOGRAFÍA determinan a organización das concas e vertentes hidrográficas, a pendente e a erosión dos ríos e facilidade para levar a cabo neles obras hidráulicas.
A conca hidrográfica é o territorio con auga que verten a un rio principal e aos seus afluentes. As concas atópanse separadas entre si por divisorias de auga, que coinciden coas zonas de cambio de pendente de terreno. Dentro da conca os ríos trazan o seu propio leito (cauce-espacio polo que circula).
Unha vertente hidrográfica é o conxunto de concas con augas que se verten no mesmo mar. Na Península Ibérica existe unha gran disimetría entre as vertente s cantábricas e atlánticas (desembocan o 69% dos ríos peninsulares) e a mediterránea (o 31%). A causa é o basculamento cara o W da Península a partires do Sistema Ibérico.
A pendente e a erosión dos ríos increméntase canto mayor é a inclinación do terreno.
As obras hidráulicas vense favorecidas por unha topografía abrupta.

B. AS VERTENTES HIDROGRÁFICAS PENINSULARES.
Os ríos peninsulares destribuense en tres vertentes hidrográficas:
o Os ríos da vertente cantábrica (Dende o río Bidasoa a Punta de Estaca de Bares) son curtos, xa que nacen nas montañas que están preto da costa. Ao ter que salvar un gran desnível entre o seu nacemento e o seu nível de base (o Mar Cantábrico), teñen unha gran forza erosiva. Sería moito maior se nas ladeiras dos mesmos non estivesen protexidos pola vexetación. Os ríos cantábricos son numerosos, caudalosos e de réxime bastante regular grazas a abundancia e constancia das precipitacións. Aproveitando estas circunstancias e a facilidade que ofrece a topografía abrupta, construense encoros destinados á producción de energía eléctrica.
o Na vertente atántica (Da Punta de Estaca de Bares a Punta de Tarifa) os ríos son longos, pois nacen preto do Mediterráneo e desembocan no Atlántico. O seu réxime é irregular. Presentan estiaxe no verán coincidindo co mínimo de precipitacións (maior cando máis meridional é o río), e crecidas coas choivas do outono e primavera.
o Os ríos da vertente mediterránea, son curtos a excepción do Ebro, dada a proximidade do mar e das montañas onde nacen. O seu réximen é moi irregular. No verán presentan importantes estiaxes e no outono poden sufrir cheas catastróficas por choivas torrenciais. Como consecuencia, é preciso construir nos ríos encoros para pormos regular o caudal e abastecer de auga a agricultura, á industria e aos núcleos de población.
C. LAGOS E HUMIDAIS.
No Estado están catalogados un total de 2474 LAGOS (masas de auga doce ou salgada acumuladas en zonas deprimidas que acadan certa profundidade, as lagoas teñen menor tamaño e profundidade que os lagos). Este dato non implica unha gran riqueza lacustre, dada a escasa dimensión e en moitos casos o seu carácter estacional.
Podense distinguir dous grandes tipos de lagos:
- Endóxenos, formados por forzas e fenómenos do interior da terra (lagoa de Janda en Cádiz e Campo de Calatrava en Ciudad Real).
- Esóxenos, orixinados por fenómenos ou forzas externas como a erosión (glaciares-lago de Puebla de Sanabria en Zamora, cársticos-lagoas de Ruidera en Castela A Mancha, albufeiras-lagoa salgadas separadas do mar por un cordón litoral).
Os HUMIDAIS son extensións de terreo cubertas por augas pouco profundas, en moitos casos de maneira intermitente, pois o seu nível baixa e mesmo pode desaparecer. Os humidais incluen lagoas, marismas, deltas, albufeiras e turbeiras (áreas inundadas onde a abundante vexetación vaise incorporando ao sólo e carbonizando lentamente pola falta de osíxeno).
As zona anegadas (encharcadas) teñen un grande interese biológico porque nelas viven numerosas especies animais e vexetais adaptadas a vivir neste medio de transición entre a auga e a terra, serven como lugar de aniñamento e paraxe para aves acuáticas nas súas migracións entre Europa e África. (Parque Nacional das Tablas de Daimiel, marisma do Guadalquivir, delta do Ebro, albufeiras de Valencia e do Mar Menor, lagoas de Toledo, Ciudad Real, Albacete e Val do Ebro).

TEMA: A INFLUENZA ANTRÓPICA NO MEDIO

A INFLUENCIA DA ACTIVIDADE HUMANA NO MEDIO

A acción antrópica sobre o medio natural ten unha doble vertente, por unha parte ocasiona problemas medioambientais e por outra, emprende actuacións destinadas á protección dos espazos naturais e a combater os problemas creados.

1. OS PROBLEMAS MADIOAMBIENTAIS.
As actuacións negativas do ser humán sobre o medioambiente son:
o A destrucción ou desaparición total dos elementos ambientais.
o A sobreexplotación ou explotación do medio por encima da súa capacidade de producción e rexeneración.
o A contaminación ou adición de materias nocivas en proporción non asimilable polo medio.

A.- A CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.
Está causada por diferentes tipos contaminantes entre os que podemos destacar:
Os que proceden da combustión de fuel e do carbón rico en xofre en centrais térmicas, en moitas industrias, dos automóviles e dos avións, das calefaccións domésticas, dos incendios forestais e do cloro contido en refrixerantes e aerosoles.
(CO-CO2-SO2-NO-Cl2).
Entre as principias consecuencias da contaminación atmosférica destacan a choiva ácida, a capa de ozono, o efecto invernadoiro, a capa de po e contaminación que se crea sobre as cidades e o ruído.

B.- DEFORESTACIÓN OU DESTRUCCIÓN DA CUBERTA VEXETAL.
A destrucción da cuberta vexetal débese:
o A agricultura e a gandaría, desde o pasado remoto, cavaron (roturaron) miles de Km² de bosque que se destinaron a cultivos ou pastos para o gando.
o A ocupación urbana, as instalacións industriais, as segundas residencias e as grandes infaestructuras tamén se realizaron en moitos casos a costa do bosque.
o Os incendios forestais afectan a extensas superficies arboladas. En maior frecuencia dánse no verán, ao se xunguir temperaturas moi elevadas e a seca ou diminución das precipitacións. Sen embargo, estímase que o 96% son provocados, por descoido ou de forma intencionada, entre moitos outros casos, por gandeiros que queren obter novas formas de pasto, por especuladores que desexan solos para costruir, por madereiros para mercar a madeira máis económica, por excusionistas, por pirómanos. Os incendios vironse favorecidos polas repoboacións de especies que arden con moita faclidade como o piñeiro e o eucalipto. As zonas de maior risco son Galicia (como neste ano), os Montes de León, a cornisa Cantábrica e a fachada mediterránea.

C.- A CONTAMINACIÓN, A EROSIÓN E A DESERTIFICACIÓN DO SOLO.
A contaminación do solo é obra dos verquidos industriais e urbanos, e sobre todo, do abuso no emprego de fertilizantes químicos e praguicidasnas actividades agrícolas, que ao longo prazo pode darlle características tóxicas ao solo.
A erosión do solo é un fenómeno natural, que nunha importante parte de España, vese acentuado polas acusadas pendentes e o carácter torrencial das precipitacións. Pero a erosión natural pode intensificarse tamén debido a accións humáns como a deforestación, as prácticas agrícolas e as gandeiras inadecuadas.
A deforestación ou pérdida da capa fértil do solo é o resultado da erosión externa. No Estado case un millón de hectáreas poden considerarse desérticas e outros sete millóns están en perigo de selo en pouco tempo. A conca do Guadalquivir e en gran parte o litoral levantino son as zonas máis afectadas, ademáis das zonas máis áridas das dúas Castelas e Extremadura.

D.- A SOBREEXPLOTACIÓN E CONTAMINACIÓN DAS AUGAS.
A sobreexplotación é o resultado do aumento do consumo de auga para usos agrarios, urbanos e industriais. Este feito impulsou a construcción de obras hidráulicas dirixidas á captación masiva de auga ou a súa regularización (encoros). Ditas obras modificaron do leito (cauce) e o caudal dos ríos e sobreexplotaron os acuíferos, producindo un descenso do seu nivel que pode conducir, nuns casos, ao seu desecamento total ou parcial, e noutros, o avance da intrusión mariña nos acuíferos litorais, o que provoca a salinización da auga (nalgúns acuíferos do Mediterráneo).
A contaminación das augas provén da evacuación do refugallo producido polo ser humán. Cando o volume no que se verte ese refugallo impide a osixenación e purificación natural da auga. A contaminación orixínase a partir de diversas actividades económicas humanas:
- A contaminación rural procede sobre todo da limpeza de cortes e do uso inadecuado de fertilizantes e insecticidas químicos na agricultura.
- A contaminación industrial está causada pola expulsión de verquidos sen depurar a ríos e mares. Provoca a proliferación de algas tóxicas e de venenosos metais pesados (mercurio, chumbo, cadmio…), que poden acumularse no tecido graso dos peixes e integrarse na cadea alimentaria, afectando así ao ser humán. O petroleo, verquido accidental ou intencionadamente, orixina mareas negras que dañan a auga , aos seres vivos e as costas; en Galicia temos algúns exemplos recentes deste tipo de contaminación (Prestige, Mar Exeo, Urquiola…). En España a contaminación industrial afecta principalmente aos litorais que están preto aos grandes complexos industriais, como a ría do Nervión, delta do Llobregat e golfo de Cádiz, e a contaminación petroleira, de Galicia e Xibraltar por estaren nas rutas dos grandes petroleiros.

E.- OS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).
Teñen un carácter moi comtaminante debido ao carácter non biodegradable de moitos deles. O incremento da producción provocou que nas periferias das cidades e, vilas proliferen os verquidos, algúns deles incontrolados, que contaminan o solo e a auga. Os verquidos controlados son menos problemáticos, pero inda así contaminan os gases que produce a combustión dos RSU, alteran a paisaxe onde se instalan.

2.- A PROTECCIÓN DOS ESPACIOS NATURAIS E A POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL.

A toma de conciencia xeral na nosa socidade sobre a degradación da naturaza levou adoptar medidas orientadas á planificación, ordenación e protección do medio natural.
A preocupación institucional española polo deterioro medioambiental data de finais dos anos 60 e deu como resultado, en 1971, a creación de ICONA (Instituto de Conservación da Naturaza). Pero foi a finais de 1977, co primeiro goberno democrático, cando se creou a Subsecretaría de Ordenación do Territorio e Medio Ambiente da historia do Estado. As súas principias pretensións foron reducir e correxir a contaminación atmosférica, acústica e acuática, e apoiar a investigación en materia de reciclaxe.
En España a protección de especies naturais comezou a principios do S.XX, coa Lei de Parques Nacionais de 1916. O criterio de selección centrábase únicamente na beleza paisaxística do lugar. Isto conduciu a que se priorizase na declaración de parques nacionais ás montañas de aspecto alpino. A mediados de século cuestionouse que este fose o único criterio de selección e comezouse a cuestionar tamén outros, como o biolóxico e o xeolóxico. No 1975 promulgouse a primeira Lei de Espacios Naturais Protexidos, que estivo vixente ata 1989. Neste ano aprobouse a actual Lei de Conservación de Espacios Naturais e de Flora e Fauna Silvestre.
Esta Lei establece distintos tipos de espazos protexidos, destaca:
o Parques Nacionais.
o Parques Naturais.
o Reservas Naturais
A Costitución española recolle o dereito de todos a disfrutar dun medio ambiente adecuado e prevé sancións para quen atente contra el (delito ecolóxico).
A Política medioambiental española está determinada pola política medioambiental da UE e polas líñas de actuación do Ministro de Medio Ambiente, creado en 1986. Os seus obxetivos son:
o Conservar, protexer e mellorar a calidade do medioambiente.
o Contribuir a protección da saude das persoas.
o Garantir a utilización prudente e nacional dos recursos naturais.
Cada vez son máis numerosas as organizacións ecoloxistas que buscan formas equilibradas entre a naturaza e a evolución do ser humán. Estes grupos teñen chegado a organizarse como formacións políticas independentes ou coaligadas cos partidos políticos. Entre as organizacións internacionais máis coñecidas nomeamos a Greenpeace, surxida en Canadá en 1971. En Galicia as asociacións ecoloxistas máis importantes son ADEGA e a Asociación Ecolóxica Verdegaia…

TEMA: AS PAISAXES VEXETAIS EN ESPAÑA

AS PAISAXES VEXETAIS DE ESPAÑA TEMA

A vexetación española conta cunha gran variedade de especies (unhas 6000), esto é froito da variedade de factores que inciden sobre ela, entre os factores que destacan temos : os factores físicos (existencia de climas , relevos e solos) e os factores humáns (introducción de especies polo seu valor económico, (eucalipto e pinus pinaster), ou a degradación da vexetación existente por incendios, catástrofes petroleiras, vertidos aos ríos. No Estado agrúpanse as paisaxes vexetais segundo o clima correspondente da zona, así distinguimos:

1. A PAISAXE VEXETAL DO CLIMA OCEÁNICO.
Ten como formacións vexetais características o bosque caducifolio, a
landa e ao prado.
A súa localización está ao norte da Península, Galicia e a cornisa cantábrica. No seu clima destacan as precipitacións abundantes e regulares (+ de 800 mm anuais), as temperaturas suaves e a amplitude térmica baixa (-15ºC) pola influencia do mar.
o bosque caducifolio:
Está constituido por árbores altas, con tronco recto, liso e follas grandes dimensións que caen en outono. Este tipo de fraga ten relativamente poucas especies, que aparecen reunidas formando grandes masas. As máis características son o carballo, o castiñeiro e a faia.
A FAIA tolera mal a calor, moi ben o frío e esixe unha gran humidade, é entón unha árbore de montaña que se adapta a solos calizos e silíceos (prefire os calcáreos). A súa madeira é moi dura e de boa calidade polo que se emprega para a fabricación de mobles e utensilios. A faia forma bosques específicos ou mixtos co carballo. A súa área principal está na Cordilleira Cantábrica e no Pireneo navarro.
O CARBALLO non soporta veráns moi calorosos, ten menor tolerancia ao frío e esixe menos humidade que a faia, polo que se sitúa en alturas menores. O seu crecimento é lento. A súa madeira, dura, emprégase para a construcción e para a fabricación de mobles e barcos. As áreas máis extensas do carballo atopámolas en Galicia e na Cordillera Cantábrica.
O CASTIÑEIRO foi gañando terreo ao carballo polo aproveitamento do seu froito e da súa madeira. Outras especias do bosque caducifolio son o freixo, o tileiro, o umeiro e a abelaira.
Ao longo do tempo foron desaparecendo extensas áreas de bosque caducifolio. Esta diminución débese a perda dos usos tradicionais da súa madeira (apeiros de labranza), a sustitución da madeira como fonte de enerxía pola utilización de combustibles fósiles, e por culpa dos incendios forestais.
Nas últimas décadas repoboáronse grandes extensións con árbores de crecimento rápido e bo aprobeitamento económico, así temos o piñeiro (pinus pinaster -para resina e madeira) e o eucalipto (pasta de papel), as follas desta árbore contribuen a que os solos sexan máis ácidos (xa son silíceos en Galicia). Son especies cunha gran facilidade para arder, transfoman visualmente a paisaxe e afectan negativamente a flora e a fauna autóctona.
o A landa e os prados.
A LANDA é unha espesa vexetación de matogueira (matorral) que poden acadar os catro metros de altura. As súas especies máis abundantes son o breixo, o toxo e a xesta (retama). Estas especies son a degradación da fraga caducifolia, utilizábanse nos usos tradicionais como estrume para as leiras e para estrar as cortes dos animais.
OS PRADOS ocupan moita extensión na paisaxe oceánica, abundan os pastos (pastizales) e a vexetación herbácea.

2. A PAISAXE VEXETAL DO MEDITERRÁNEO.
Ten como formacións vexetais características o bosque perennifolio e a matogueira (o maquis, a garriga estepa).
A súa localización está ao sur da España húmida, nas illas Baleares, en Ceuta e Melilla. As precipitacións son escasas, (-800 mm e + 300mm anuais), con seca en verán. No SE e no val do Ebro son inferiores a 300 mm, clima mediterráneo estepario. As temperaturas costeiras son suaves e con escasa amplitude térmica. No interior temos un clima mediterráneo continentalizado con amplitudes térmicas superiores a 16ºC.
o bosque perennifolio:
Está formado por fragas de mediana altura, con troncos non rectilíneos, de cortiza grosa e rugosa. As especies máis características son a aciñeira e a sobreira.
A ACIÑEIRA é a árbore máis característica e extendida do clima mediterráneo. É resistente as secas e adáptase a todo tipo de solos. A súa madeira, moi dura e resistente, empregábase tradicionalmente para a carpintería (apeiros e rodas) e para o carbón, o seu froito (a landra-bellota) para alimentar o gando. Os bosques de aciñeiras mellor conservados atópanse en Serra Morena, Extremadura e a Serra de Guadarrama.
A SOBREIRA precisa de invernos suaves, certa humidade (+ de 500 mm ano – poden penetrar as borrascas atlánticas no SW ao non termos relevos que o impida) e solos silícios, polo que a atopamos no SW peninsular, no S de Andalucía, ao NL de Cataluña e en Castellón. Ten unha madeira moi dura que tradicionalmente empregábase para a fabricación de toneis e de barcos, a súa codia aprovéitase para a obtención de cortiza.
O piñeiro extendeuse por amplas zonas pola intervención humana para o aprobeitamento económico da súa resina e madeira.
o A matogueira (matorral): é o resultado da degradación do bosque
Mediterráneo polo ser humán. Presenta tres tipos característicos:
- O maquis (la maquia) é unha forma arbusiva densa, de máis de 2m de altura, destacan o breixo e a xesta. Sobre solos silíceos.
- A garriga formadas por arbustos e matogueiras de pouca altura, que deixan zonas sen cubrir onde aparecen as rochas, son característicos o tomiño (tomillo), o romeo e a lavanda. Sobre solos calcáreos.
- A estepa atópase no na zona semiárida do SL peninsular e no val do Ebro, onde a seca impide o crecemento de árbores e onde a garriga foi degradada pola ación humana. Está formada por herbas baixas mesturadas con arbustos espiñentos, que deixan ao decuberto solos pobres. Destacan o palmito (única palmeira autóctona de Europa) e o tomiño.

3. A PAISAXE VEXETAL DE MONTAÑA.
Localizamos esta paisaxe en zonas situadas por encima dos 1000m de altitude. As precipitacións anuais superan os 1000 mm anuais. A temperatura media é inferior a 10ºC, veráns frescos e invernos frios con algún mes con temperatura próxima ou inferior a 0ºC, ten un papel notable a neve.
Na montaña, a vexetación disponse en pisos que teñen formacións vexetais distintas en función da altura. De acordo con iso, pode distinguirse entre montaña alpina e o resto das montañas peninsulares.
o A montaña alpina ou pirenaica está representada polos Pireneos. Na súa
parte alta, sobre unha fraga de aciñeiras ou carballos, poden distinguirse tres pisos.
- O piso subalpino está entre os 1200 e 2400 m, reúne coníferas (abeto, piñeiro negro e silvestre). O abeto pode formar bosques míxtos coa faia. O sotobosque está constituido por arbustos como o rododendro e a arandeira (arándano).
- O piso alpino , entre os 2400 e 3000 m, é dominio do prado, que ten un período vegetativo curto, xa que pasa de 7 a 8 meses cuberto de neve. Temos sectores de rocha onde algunhas pequenas plantas se adaptaron a vivir (plantas rupícolas).
- O piso nival, por riba dos 3000m, temos normalmente neve durante todo o ano, pero onde desaparece crecen plantas rupícolas (musgos e líquens).
o O resto das montañas peninsulares carece de piso subalpino de
coníferas. Nelas pásase directamente do bosque característico do seu clima (caducifolio no atlántico e perennifolio no mediterráneo) ao piso supraforestal. Formado por pequenos arbustos que varian segundo o clima, atlántica (breixo e xesta) e na mediterránea arbustos e matogueiras espiñentas. Riba da zona supraforestal teremos prados, que no mediterráneo redúcense ao fondo dos vales e zonas húmidas.

4. A PAISAXE VEXETAL DE CANARIAS.
A vexetación de Canarias ten unha riqueza extraordinaria. A súa orixe é principalmente mediterránea, pero conta con influencia africanas e do atlántico sur. Ademais pola súa situación insular, desenvolven un gran papel os endemismos (formacións vexetais propias). Esta orixinalidade baséase no relevo, que da orixe a unha sucesión en pisos.
- O piso basal, dende o nivel do mar ata os 300-500 m, está marcado pola aridez. Nel predominan as matogueiras raras e ásperas, carrucho (cardón ) e a tabaiba.
- O piso intermedio, entre os 300-800 m, está condicionado polo descendemento térmico e o aumento da humidade, o que permite o crecemento de especies como a palmeira, o drago e a sabina.
- O piso termocanario, entre 800-1200 m. A vegetación adáptase as nevaos causadas polo alisio (maior frescura e menor insolación). Está constituido por dúas orixinais formacións boscosas:
- O bosque de laurisilva, moi denso e composto por máis de 20 especies.
- O bosque faial-breixeira, é o resultado da degradación da laurisilva pola ación humana.
- O piso canario, entre 1200-2200 m, está dominado polo bosque de coníferas. A súa especie principal é o pino canario (pino que inda que arda sobrevive aos incendios), que ao quedar fóra do mar de nubes, debe adaptarse a unhas especiais condición de aridez e de frío.
-O piso supracanario, por riba do 2200 m, só está presente en Tenerife e na Palma. Caracterízase por unha acusada nudez, dispersas, pero de gran riqueza floral (violetas do Teide).

5. A PAISAXE VEXETAL DE RIBEIRA.
Ao longo dos ríos, o solo imprégnase de humidade, de maneira que este espacio queda á marxe do carácter seco que poida ter o clima do contorno. A presencia constante de auga fai que só poidan vivir alí certas especies que se dispoñen en franxas paralela ao río. Os bosques da ribeira están formados por especies (as súas raices precisan estar na auga), o salgueiro e o chopo (que só necesitan que os extremos inferiores das súas raíces acaden a humidade) e o álamo.

TEMAS MÁIS FRECUENTES EN SELECTIVIDADE

1. X-06. OS BORDES MONTAÑOSOS DA MESETA.

2. S-02. O RELEVO DA MESETA.

3. S-07. A DISPOSICIÓN XERAL DO ROCHEDO PENONSULAR E A SÚA RELACIÓN COAS UNIDADES DA MESETA.

4. X-98. OS RÉXIMES FLUVIAIS DAS CUNCAS HIDROGRÁFICAS DA VERTENTE MEDITERRÁNEA ESPAÑOLA.

5. S-01. TIPOS DE RÉXIMES FLUVIAIS DOS RÍOS ESPAÑOIS.

6. X-00/S-04 CARACTERES TERMOPLUVIOMÉTRICOS E PAISAXES BIOCLIMÁTICAS DA ESPAÑA HÚMIDA.

7. X-05. CARACTERES TERMOPLUVIOMÉTRICOS E PAISAXES BIOCLIMÁTICAS DA ESPAÑA SECA.

8. X-02. CARACTERES TERMOPLUVIOMÉTRICOS DO CLIMA DA MESETA

9. S-03. OS FACTORES DOS CLIMAS PENINSULARES.

10. S-06. O REPARTO DOS ELEMENTOS DO CLIMÁTICOS EN ESPAÑA E AS SÚAS CONSECUENCIA.

11. X-07/S-06. A VARIEDADE DAS PAISAXES VEXETAIS EN ESPAÑA.

12. X-03. OS FACTORES CONDICIONANTES DA AGRICULTURA ESPAÑOLA.

13. S-98. PROBLEMÁTICA DA GANDERÍA ESPAÑOLA NA U.E.

14. S-03/02. RASGOS XERAIS DAS ACTIVIDADES PESQUEIRAS EN ESPAÑA.

15.a. X-04. CARACTERES REXIONAIS DA INDUSTRIA ESPAÑOLA.

15.b. S-07. A EVOLUCIÓN DO PROCESO INDUSTRIALIZADOR EN ESPAÑA.

16. X-02. CARACTERÍSTICAS XERAIS DO TRANSPORTE TERRESTRE EN ESPAÑA.

17. X-01/05. OS DESEQUILIBRIOS DEMOGRÁFICOS EN ESPAÑA.

18. X-04. CARACTERÍSTICAS XERAIS E MOVEMENTOS NATURAIS DA POBOACIÓN ESPAÑOLA.

19. X-06. AS CARACTERÍSTICAS DAS MIGRACIÓNS INTERIORES ESPAÑOLAS E AS SÚAS CONSECUENCIAS ESPACIAIS.

20. S-01. AS TRANSFORMACIÓNS DA COMPOSICIÓN DA POBOACIÓN ACTIVA ESPAÑOLA

21. X-07/S-04. OS CARACTERES XERAIS DA REDE URBANA ESPAÑOLA.

22. X-08. ESPAÑA: DE PAIS EMIGRATORIO A RECEPTOR DE INMIGRANTES.

RELACIÓN DE TERMOS XEOGRÁFICOSRELACIÓN DE TÉRMINOS GEOGRÁFICOS


RELIEVE:


1. BAD LANDS / CÁRCAVA: Son formas de erosión sobre materiales sedimentarios margoso-arcillosos en un medio semiárido; éstos han sido fuertemente diseccionados por la acción intensa del agua, dando lugar a una densa red de barrancos fuertemente encajados y separados por crestas agudas.

2. CAMPIÑA: Son llanuras bajas donde se alternan capas de arcilla, areniscas y otras rocas sedimentarias, y que se caracterizan por su suave modelado, con alternancia de lomas y vaguadas y por estar formada por varios niveles de terrazas fluviales escalonadas que soportan un intensivo aprovechamiento agrícola.

3. CERRO TESTIGO: Es una elevación estratificada que representa el residuo de una plataforma horizontal desmantelada por la erosión y que se encuentra aislada frente a un relieve tabular o en cuesta, del que formaba parte y del que ha sido separada por la erosión.
4. CIRCO GLACIAR: Depresión o cubeta de erosión glaciar de forma semicircular, limitada por escarpes rocosos de acusada pendiente y localizada por debajo del nivel de cumbres.

5. CURVA DE NIVEL o ISOHIPSA: Las curvas de nivel son las líneas que unen en los mapas topográficos los puntos que tienen igual altura, por encima o por debajo del nivel de referencia -suele ser el nivel del mar-. Las curvas de mayor grosor se denominan curvas maestras, éstas suelen llevar el valor en cifras

6. DELTA: Deposito de acumulación aluvial con forma de abanico, localizado en la desembocadura de un río. Se origina porque la carga de material en suspensión que lleva el río es superior a la capacidad de erosión del mar.

7. DUNA: Montículo o elevación constituida por un montón de arena acumulada por el viento en medios costeros o áridos.

8. EROSIÓN: Proceso de modelado de la superficie terrestre provocado por agentes climáticos, químicos, mecánicos y antrópicos: glaciares, viento, temperatura y agua en sus distintos estados, etc. Incluye el transporte de material.

9. FALLA: Rotura o fractura de un estrato rocoso debido a fuerzas orogénicas de comprensión. Se puede observar en ella el plano de la falla, el salto de falla y los labios hundidos y elevado.

10. FOSA TECTÓNICA: Se denomina también graben. Es una depresión formada por el hundimiento de los estratos rocosos comprendidos entre dos o más fallas paralelas.

11. GELIFRACCIÓN/ GELIVACIÓN: Término geomorfológico que describe la meteorización mecánica de las rocas por congelación del agua. Se produce la expansión, fracturación y desintegración de las mismas. Su efectividad depende del tamaño de los poros y de los cambios bruscos de temperatura. Da lugar a la formación de los “canchales”. Se da en climas fríos y húmedos.

12. GEOSINCLINAL: Surco o depresión de la corteza terrestre donde se van acumulando gran cantidad de sedimentos, que posteriormente son levantados y plegados. Los geosinclinales suelen formar parte de grandes cubetas sedimentarias marinas que, conforme van acumulando sedimentos, tienen procesos de hundimiento.

13. GLACIS: Rampa con suave pendiente. Forma típica de piedemonte que se enraíza en una vertiente montañosa y enlaza con el fondo de un valle o depresión. Es el resultado de un proceso de erosión y/o acumulación de materiales, en general, escasamente redondeados.

14. HORST: Pilar tectónico. Bloque limitado por fallas que ha quedado elevado por el hundimiento del terreno circundante por un sistema de fallas o por su propio levantamiento.

15. HOZ/ FOZ/ CAÑÓN / GARGANTA: Corte profundo o valle transversal y estrecho hecho por un río, predominante en zonas de roca caliza.

16. IBONES: Lagos de origen glaciar. En la época de los glaciares, estos excavaron pequeñas cubetas que al fundirse posteriormente el hielo, se convirtieron en pequeños y profundos lagos. Hay más de un millar en los Pirineos centrales.

17. MARISMA: Zona baja y pantanosa inundada por las aguas del mar o por la desembocadura de un río. Son espacios morfológicamente inestables, con hábitat peculiar y en proceso de colmatación. Ej. Las marismas del Guadalquivir.

18. MEANDRO: Nombre derivado de un río de Asia Menor. Curva que describe el cauce de un río al apartarse de su trazado ordinario para luego retornar a él. La orilla que erosiona la corriente es abrupta y la otra suave.

19. MODELADO KÁRSTICO: Formas que se derivan de la acción del agua sobre las rocas solubles como la caliza. Algunas formas aparecen en superficie: Lapiáz, dolina y poljes. Otras son subterránes: Galerías, simas, estalactitas, estalagmitas

20. MORRENA: Acumulación de materiales procedentes de desprendimiento, meteorización o de la propia erosión glaciar, que son transportados y depositados a los lados, en el centro y al fondo de una lengua glaciar.

21. MOVIMIENTO OROGÉNICO: Proceso que transforma la corteza terrestre, con fuerzas y presiones, provocando la aparición de las montañas. A su vez, va acompañado de movimiento y alteración del magma así como vulcanismo.

22. PÁRAMO: Denominación principalmente castellana, de la plataforma tabular, mesa o muela, formada por una superficies horizontal limitada por escarpes.

23. PENILLANURA: Llanura casi uniforme en la que ocasionalmente se encuentran algunos relieves residuales; y este término está reservado a las superficies de aplanamiento generadas por un ciclo erosivo.

24. RAMBLA: Cauce natural de las aguas de lluvia cuando caen con extraordinaria abundancia, o cauce muy ancho por el que la mayor parte del año, o a veces durante años, no discurre el agua y que tras una lluvia intensa conduce un torrente de corta duración.

25. RELIEVE EN CUESTA: Relieve disimétrico formado por un frente o escarpe y un reverso o dorso de pendiente más suave, se localiza en los bordes de las cuencas fluviales y es el resultante de la erosión diferencial de una estructura sedimentaria monoclinal con superposición de capas resistentes y capas blandas débilmente inclinadas.

26. ESTILO JURÁSICO, GERMÁNICO Y SAJÓNICO:
El ESTILO JURÁSICO se caracteriza por una alternancia de pliegues convexos o anticlinales, y cóncavos o sinclinales, regulares y suaves formados por materiales plásticos de la era secundaria y terciaria, como los Montes Vascos.
El ESTILO GERMÁNICO está formado por un sistema de bloques levantados (horst) y hundidos (graben) producto de la fractura de los viejos materiales rígidos del Paleozoico durante la orogénesis terciaria, como el Sistema Central. (Ver los términos horst y falla).
Por último el ESTILO SAJÓNICO combina ambos procesos, fracturas y pliegues, como consecuencia de la alternancia en la deposición de materiales sedimentarios sobre los macizos paleozoicos; de tal manera que el zócalo paleozóico se fractura y la cobertera sedimentaria se pliega, adaptándose a la estructura subyacente. Es característico del Sistema Ibérico.

27. RELIEVE TABULAR: Es el relieve horizontal exhumado por la red fluvial, que se encuentra en el centro de una cuenca sedimentaria posterior a la orogenia alpina, por lo que no ha sufrido ninguna deformación orogénica formado por la alternancia de estratos que ofrecen distinta resistencia a la erosión, y que están coronados por una capa más dura.
Cuando los procesos de erosión fluvial diseccionan estas plataformas estructurales, se originan formas residuales alejadas del resto de materiales semejantes: son los cerros testigos. Una vez desaparecido el coronamiento de las rocas más resistentes, el relieve resultante recibe el nombre de antecerro.
Las depresiones castellanas ofrecen buenos ejemplos de este tipo de relieves (páramos de La Alcarria, Valladolid, mesa de Ocaña, cerros testigos u oteros de Palencia...), lo mismo que la depresión del Ebro (Muela de Zaragoza, Sierra de Alcubierre,...).

28. RIA: Valle fluvial sumergido, resultante de la elevación del nivel del mar (eustasia) o del hundimiento de la masa continental.

29. VALLE GLACIAR: Valles en forma de U o artesa. Han sido labrados sobre las vertientes rocosas por las lenguas glaciares en su descenso.

30. VOLCÁN / CHIMENEA / CRÁTER / CONO: Relieve formado por acumulación de lavas alrededor de un conducto de emisión o chimenea, a través del cual conecta el magma con la superficie terrestre. El aparato volcánico externo esta constituido por un cono, montaña originada al acumularse lava alrededor de la boca del volcán o cráter.

31. ZÓCALO: Conjunto de materiales metamórficos e ígneos que forman el basamento de la cobertera. Se trata de materiales antiguos, que sometidos a empujes tectónicos, se comportan de manera rígida fracturándose.


CLIMA


32. AMPLITUD Y OSCILACIÓN TÉRMICA: Diferencia entre la temperatura máxima y mínima de un periodo de tiempo, día, mes, año. Generalmente se habla de amplitud térmica anual ( diferencia entre el mes más cálido y frío del año), y oscilación térmica diaria (diferencia entre la temperatura máxima y mínima del día).

33. ANTICICLÓN/ ALTA PRESIÓN: Centro de acción conpresión atmosférica superior 1013 milibares, que es la presión media a nivel del mar..

34. ARIDEZ: Sinónimo de sequedad, se define como falta de agua, resultado de la relación de precipitaciones, temperatura y vegetación.

35. BARLOVENTO: Ladera de un relieve o región, orientada hacia la dirección del viento. Habitualmente la ladera de barlovento es más húmeda y de mayor amplitud térmica, ya que el aire se ve impulsado a ascender, al hacerlo se enfría y se produce la precipitación.

36. CIERZO: Denominación local del valle del Ebro del viento del noroeste, frío y de carácter seco y racheado. Se encauza por el valle alcanzando gran velocidad.

37. CLIMA: Conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado de la atmósfera de un área de la superficie terrestre, durante un periodo amplio de tiempo.

38. CONTINENTALIDAD: Es la propiedad que tienen las masas continentales de ganar o perder temperatura más rápidamente que el mar, y que es tanto mayor cuanto mayor sea la superficie continental. Esta cualidad repercute en el clima haciéndolo más extremado.

39. CORRIENTE EN CHORRO / JET STREAM: Potentes corrientes aéreas que circulan por el límite de la troposfera. Este flujo de vientos circula de Oeste a Este, a una altitud aproximada de 9000 metros, con velocidades que oscilan entre los 150 y 600 km./H. Se localiza a unos 40 de latitud, pero oscila latitudinalmente a lo largo de las estaciones del año, siendo reflejo en superficie del Frente Polar.

40. DEPRESIÓN / CICLÓN / BORRASCA: Centro de acción con una presión atmosférica inferior a los 1013 milibares, que es la presión media a nivel del mar.

41. EFECTO FÖHEN: Efecto causado por la colisión de masas de aire húmedas con un sistema montañoso, que al ascender por la ladera de barlovento, se enfrían, condensándose y produciendo precipitaciones, dando lugar en la vertiente de sotavento a vientos muy secos y temperaturas que van aumentando conforme estos descienden.

42. EVAPOTRANSPIRACIÓN: Perdida de humedad de la superficie terrestre por evaporaci6n y por transpiración de los seres vivos que en ella habitan, en especial de los vegetales.

43. FENÓMENO DE INVERSIÓN TÉRMICA: Fenómeno meteorológico que consiste en que la temperatura del aire de la superficie terrestre es más baja que la de las capas superiores de la atmósfera, que están relativamente más templadas. La temperatura, entonces, aumenta con la altura en lugar de decrecer, como suele ocurrir en la troposfera. Se da bien por irradiación nocturna con cielo despejado en situación anticiclónica invernal, o bien por advección de aire cálido sobre una masa de aire fría. La inversión provoca estabilidad y bloquea toda la ascendencia por lo que pueden aumentar los niveles de contaminación.

44. FRENTE POLAR: Plano de encuentro de dos masas de aire de características distintas: cálida y fría/ seca y húmeda… En este caso se refiere al contacto entre la masa de aire frío polar y la cálida tropical. Cuanto mayor es el contraste más potente es el frente. Separa, por lo tanto, los anticiclones cálidos de las bajas presiones polares. Se localiza en las latitudes medias y junto al Jet Stream y sufre un desplazamiento latitudinal.

45. GOTA FRÍA: Es una masa de aire frío, que se desliza del frente polar y desciende a gran velocidad hacía latitudes más cálidas.
El contrate de temperaturas da origen a procesos convectivos importantes que dan lugar a precipitaciones abundantes, a veces catastróficas, tanto más cuanto mayor sea la diferencia térmica entre las dos masas de aire. Siendo frecuentes en el Mediterráneo a finales del verano y principios del otoño.

46. INSOLACIÓN: Tiempo durante el cual el sol brilla.
Cantidad de radiación solar directa incidente por unidad de superficie, expresada como el número de horas durante las que los rayos solares alcanzan el nivel del suelo.

47. ISÓBARA: Línea imaginaria que en un mapa de tiempo une puntos de igual presión, medida a nivel del mar. Su conjunto configura los cambios de presión ( anticiclón...).

48. ISOTERMA: Línea imaginaria que une en los mapas los puntos de igual temperatura, bien media o medida en un momento concreto.

49. ISOYETA: Línea imaginaria que en un mapa unen puntos de igual precipitación.

50. LLUVIA DE CONVECCIÓN: Precipitación debida a movimientos de convección en la atmósfera. Son debidas a un recalentamiento local de las masas de aire que provoca su elevación llevando consigo el vapor de agua que contenía al nivel del suelo. A medida que se elevan, se dilatan y se enfrían; al llegar a determinada altura, condensan su vapor de agua y dan lugar a nubes tipo “cúmulo” que provocaran las precipitaciones.

51. MASA DE AIRE: Una porción atmosférica casi homogénea, de gran extensión lateral(generalmente centenares o miles de kilómetros), con una marcada uniformidad horizontal de humedad, temperatura y presión, adquirida por el contacto prolongado con su lugar o región de origen.

52. NIEBLA: Suspensión en la atmósfera de diminutas gotas de agua que limitan la visibilidad horizontal a menos de 1 kilómetro.

53. PRECIPITACIÓN LÍQUIDA O SÓLIDA: Deposición de agua en forma sólida o liquida sobre la superficie terrestre procedente de los fenómenos meteorológicos.

54. PRESIÓN ATMOSFÉRICA: Peso del aire por unidad de superficie.

55. SOLANA: En las zonas templadas es la ladera de colina o montaña orientada al sur en el hemisferio Norte y a la inversa en el Austral, caracterizada por una gran insolación y la consiguiente concentración de calor .

56.SOTAVENTO (o socaire): Ladera o lado de un relieve, protegido del viento dominante, generalmente más seca y de mayor amplitud térmica que la ladera de barlovento.

57. TIEMPO ATMOSFÉRICO: Es el estado de la atmósfera en un momento preciso y en un lugar determinado. Esta definido por los valores de los diferentes elementos meteorológicos: temperatura, precipitación, viento, insolación, etc.

58. UMBRÍA: Vertiente de una ladera de colina o montaña expuesta al Norte, en donde casi siempre hace sombra.


HIDROGRAFÍA:


59. AGUAS SUBTERRÁNEAS: Agua llegada al subsuelo por infiltración de las aguas superficiales.

60. ALUVIÓN: Depósito de materiales sueltos –gravas, arenas, etc.- formado por el agua al desbordarse. Al suelo formado por material de inundación se le denomina suelo aluvial.

61. CAUCE: Lecho de un río y canal para conducir el agua por las tierras.

62. CAUDAL: Cantidad de agua de un río que pasa por un punto dado de su curso. El caudal absoluto se expresa en metros cúbicos por segundo y está afectado por las condiciones climáticas y ambientales que tiene la cuenca. El caudal relativo se halla dividiendo el anterior, en litros por segundo, por la superficie de la cuenca, en km2.

63. CRECIDA: Es un aumento anormal del caudal de un río. Para algunos autores sería más propio hablar de máximos.

64. CUENCA HIDROGRÁFICA: Espacio geográfico o área en la que las aguas de la escorrentía convergen en un colector principal, que es un río, lago o mar.

65. ENDORREICO: Espacios geográficos cuyas cuencas fluviales no tienen salida al mar exterior, desaguando en un mar interior o lago.

66. ESCORRENTÍA: Proceso de desagüe superficial por una pendiente, que se alimenta de las precipitaciones, deshielos o manantiales.

67. ESTACIÓN DE AFORO: Lugar de medida del caudal de una corriente de agua.

68. ESTIAJE: Descenso del nivel fluvial, que puede llegar a desaparecer. Para algunos autores sería más propio hablar de mínimos.

69. EXORREICO: Espacios geográficos cuyas cuencas fluviales tienen salida a un mar exterior.

70. LAGO: Masa de agua dulce o salada, acumulada en zonas más deprimidas de la corteza terrestre, formada por agua estable y con cierta profundidad, y sin comunicación con el mar u océano abierto.

71. LAGUNA: Semejante al lago pero de menor extensión, lago pequeño.

72. LLANURA DE INUNDACIÓN: Llanura de inundaci6n. Fondo de un valle sobre el cual un río se desborda en un momento de inundación depositando aluviones. La llanura de inundación es un área de pendiente muy suave por la que divaga el curso del río y en la que pueden existir áreas pantanosas, brazos muertos (meandros abandonados) y aguas estancadas

73. PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL: Es el conjunto de normas y medidas que regulan las actuaciones institucionales relativas a la gestión del agua.
Se presentó a Consejo de Ministros en 1993 pero todavía no se ha aprobado una redacción definitiva del mismo. Sus puntos más significativos y polémicos son: aumento de los recursos disponibles, creación de nuevos regadíos, creación de medidas para el ahorro en el consumo, protección del medio ambiente hídrico, depuración de las aguas, política de trasvases, etc.

74. RÉGIMEN FLUVIAL: Término que incluye las fluctuaciones estacionales del volumen de un río y sus afluentes en función de sus fuentes de alimentación. Puede ser regular e irregular. El régimen regular apenas presenta variaciones anuales, ríos de la subvertiente cantábrica. En el régimen irregular existen variaciones estacionales con crecidas (caudal máximo) y estiajes (caudal mínimo), ríos mediterráneos.

75. RÉGIMEN NIVAL, NIVO-PLUVIAL, PLUVIO-NIVAL, PLUVIAL: Se refieren al régimen de alimentación de un río. Indican la procedencia de la mayor parte del caudal.
RÉGIMEN NIVAL: reciben sus mayores aportaciones de agua durante el deshielo, de mayo a junio. Se localiza en las cabeceras de los ríos de alta montaña: Pirineo y Sierra Nevada.
RÉGIMEN NIVO-PLUVIAL Y PLUVIO-NIVAL: es un régimen mixto con mayor aporte en el primer caso del agua del deshielo, y en el segundo del agua de la lluvia.
RÉGIMEN PLUVIAL: es el régimen predominante en la península sus aportaciones provienen de las lluvias. Sus caudales están en función de las medías mensuales de precipitación. El pluvial oceánico tiene su mayor caudal en otoño-invierno y es bastante regular durante el resto del año. El pluvial mediterráneo tiene un estiaje en verano muy acentuado y máximas en los equinoccios y el pluvial subtropical en el que el periodo de estiaje es muy largo.

76. TERRAZA FLUVIAL: Acumulación de cantos rodados, arenas y limos en los márgenes de un río. Se corresponden con antiguos lechos fluviales abandonados y puestos en resalte sobre el cauce actual por erosión diferencial. Se deben a los cambios climáticos producidos durante el cuaternario.

77. VERTIENTE HIDROGRÁFICA: Espacio geográfico limitado por cadenas montañosas que vierte sus aguas a un mismo mar. Vertiente atlántica y vertiente mediterránea.

VEGETACIÓN Y SUELOS:


78. BIOGEOGRAFÍA: Es una rama de la Geografía que describe y explica la distribución del mundo viviente a partir de datos sobre el clima, los suelos y la vegetación. Es una ciencia de síntesis y, por tanto, se ocupa de las relaciones de los seres vivos con el medio ambiente.

79. BOSQUE O VEGETACIÓN ESCLERÓFILA: Es la que está formada por aquellas especies de arbustos y árboles de hoja perenne que se han adaptado a largas sequías estacionales produciendo hojas duras que evitan la pérdida de humedad por transpiración. Se encuentran normalmente en regiones de clima mediterráneo. EI olivo, el alcornoque, la encina, el pino carrasco y el espliego son los ejemplos típicos.

80. CADUCIFOLIO: Término que se refiere a la capacidad de algunas plantas para perder sus hojas anualmente. En las zonas templadas la caída de las hojas se produce durante el otoño o el invierno: robles, hayas.

81. ECOSISTEMA: Conjunto de una comunidad orgánica de plantas y animales y del entorno físico-químico en el que vive y que actúan recíprocamente: suelo, vegetación, clima, fauna.

82. EDAFOLOGÍA: Es la ciencia que estudia los suelos, analizando su perfil, su composición y distribución, y en cierto modo la forma en que se utilizan (agronomía).

83. ENDEMISMO: La restricción de una determinada especie vegetal a una zona en particular (hábitat) debido a factores como el clima, suelo o aislamiento.

84. ESTEPA: Formación vegetal constituida por plantas xerófilas de tamaño pequeño y caracterizada por la discontinuidad del tapiz vegetal. Es propia de latitudes medias o templadas. En España se localiza principalmente en los sectores más secos y degradados del clima mediterráneo, y esta formada por arbustos espinosos, palmito, tomillo, esparto.

85. GARRIGA: Matorral perennifolio xerófilo y poco crecido, que se encuentra sobre terrenos calizos en las áreas más secas de clima mediterráneo. Está constituida por coscoja, algarrobo silvestre, lentisco, acebuche, romero y tomillo.

86. HUMUS: Materia orgánica procedente de la descomposición de los seres vivos, tanto animales como vegetales.

87. MAQUIA /MAQUIS: La maquia es una formación arbustiva, densa, tupida, casi impenetrable, que alcanza en ocasiones más de dos metros de altura; y procede de la degradación del bosque sobre suelos silíceos e impermeables. En la maquia hay enebros, lentiscos, pinos y encinas aisladas, jaras, retamas, madroños y altos brezos. Se trata de un sotobosque denso, como producto de la degradación del bosque mediterráneo.

88. PERENNIFOLIO: Término que se refiere a la capacidad de algunas plantas para permanecer siempre con hojas; de tal manera que cuando cae una sale la otra hoja.
Ejemplo de especies perennifolias son las encinas, (quercus illex), los alcornoques y los pinos.

89. PERFIL DE UN SUELO: La parte resultante de practicar un corte vertical en un suelo, compuesto por varios horizontes.

90. PODSOL: Tipo de suelo que se localiza en las zonas frías, sobre rocas silíceas, y bajo los grandes bosques de coníferas, es de color gris, muy lavado en las capas superiores.

91. SOTOBOSQUE: Término empleado en para referirse a la vegetación que crece bajo los árboles de un bosque, ya sea leñosa o herbácea.

92. SUELO: Es la parte mineral y orgánica situada entre la superficie y la roca madre. Elaborado por innumerables microorganismos que mezclan los elementos minerales y vegetales (bacterias, lombrices y topos), elementos líquidos (agua), y elementos gaseosos (CO2).

93. TERRA ROSSA: Suelo rojo, rico en óxido de hierro, propio del clima mediterráneo. Se da por la alteración de las calizas y dolomitas en climas cálidos y secos. Constituye un suelo fértil.

94. VEGETACIÓN CLIMAX: Estado óptimo de equilibrio, relativamente estable entre la vegetación y el suelo y el medio natural correspondiente, sin la intervención humana. Etapa culminante de total adaptación del bosque a su medio ambiente.

95. XERÓFILO / PLANTAS XERÓFILAS: Vegetales que soportan y se acomodan a vivir en medios escasos de humedad.


POBLACIÓN:


96. BABY BOOM ( Explosión demográfica ): Se denomina de esta manera al fuerte crecimiento de la población, en función de un alza espectacular de la natalidad. El BABY BOOM se ha producido en España en la década de los sesenta.

97. CENSO: Es una fuente demográfica que consiste en un recuento de población en un momento determinado, que recopila, resume, analiza y publica los datos de carácter demográfico, cultural, económico y social de un país. En España se realiza cada diez años.

98. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO CERO: Situación demográfica en la que el tamaño de la población no cambia de un año para otro –población estacionaria-, debido a la igualdad entre las tasas de natalidad y de mortalidad.

99. DEMOGRAFÍA: Ciencia cuyo objeto es el estudio, descripción, análisis y composición de la población según diferentes caracteres (edad, sexo, estado civil, instrucción) y diferencia fenómenos que influyen sobre esta composición.

100. DENSIDAD DE POBLACIÓN: Relación entre la población total de un área y su superficie (d = P/S), expresada normalmente en habitantes por km2 (h/km2).

101. ENVEJECIMIENTO: Es el aumento de la proporción de mayores de 65 años en una población. Para medirlo se utiliza el porcentaje de viejos con relación a la población total, un valor en torno al 15% indica un claro envejecimiento, o a la relación viejos/población menor de 15 años.

102. ESPERANZA DE VIDA: Es el promedio de años que puede esperar vivir una persona, ya sea, al nacer o una determinada edad..

103. ÉXODO RURAL: Emigración de personas del campo a la ciudad, la cual supone un cambio de residencia y normalmente también un cambio de actividad.

104. HABITAT CONCENTRADO / DISPERSO:
HÁBITAT CONCENTRADO: tipo de distribución de los espacios habitados de un lugar en el que las casas están contiguas unas a otra formando estructuras compactas.
HÁBITAT DISPERSO: tipo de distribución de los espacios habitados de un lugar en el que las casas se distribuyen de forma individual, o formando pequeños grupos de dos o tres, y sin forma reconocible.

105. INMIGRACIÓN / EMIGRACIÓN:
INMIGRACIÓN: movimiento de personas hacia un territorio determinado, procedentes de fuera del mismo. La inmigración puede ser interna si los inmigrantes proceden del mismo país, o exterior si vienen del extranjero.
EMIGRACIÓN: movimiento de personas desde un territorio dado hacia fuera de él. La emigración puede ser exterior o internacional si el emigrante cambia de país, o interior si no sale de su país.

106. MOVIMIENTOS PENDULARES: Desplazamientos que realiza una persona entre su lugar de residencia y su lugar de trabajo. Su frecuencia es diaria o excepcionalmente semanal. Constituye una de las modalidades de migración habitual. En el caso más frecuente, esta migración es realizada desde la periferia de las ciudades a las áreas centrales (movimiento centrípeto), aunque puede efectuarse también en sentido contrario (movimiento centrífugo).

107. PADRÓN MUNICIPAL: Es una fuente demográfica que recoge los habitantes y vecinos de derecho de un término municipal con expresión de algunas de sus características. Sus datos constituyen prueba plena de residencia y recogen aspectos demográficos, económicos y sociales. Se realiza cada 5 años y en España, desde 1981, en los años acabados en 1 y en 6.

108. PIRÁMIDE DE EDADES: Representación gráfica que refleja la distribución de un grupo de individuos o estructura de la población, por edad y por sexo en un momento determinado.

109. POBLACIÓN ACTIVA: Conjunto de personas que proporcionan mano de obra disponible para la producción de bienes y servicios de entre la población de 16 y más años hasta la edad de jubilación. Incluye las personas de ambos sexos que tienen un empleo (población activa ocupada) y las que está buscando trabajo (población activa desocupada), bien porque habiéndolo tenido está en paro o bien porque está buscando su primer empleo.

110. POBLACIÓN DE DERECHO: Conjunto de personas empadronada en un municipio.

111. POBLACIÓN DE HECHO: Conjunto de personas presentes en un municipio en un momento determinado.

112. POBLACIÓN INACTIVA: Conjunto de personas de 16 y más años que no tiene trabajo remunerado. Incluye jubilados, pensionistas, rentistas, estudiantes, personas dedicadas a las labores de su hogar, incapacitados...

113. POBLACIÓN RURAL: Conjunto de personas que vive en el campo o zonas rurales, desempeñe o no una actividad agraria Estadísticamente en España el censo define como población rural la que vive en núcleos de menos de 2.000 habitantes y semiurbana la que vive en núcleos que tienen entre 2.000 y 10.000 habitantes.

114. POBLACIÓN URBANA: Conjunto de personas que vive en las ciudades, principalmente dedicadas al sector secundario y terciario.

115. REGISRO CIVIL: Fuente demográfica que recoge de forma continua los acontecimientos demográficos más significativos (nacimientos, muertes, y matrimonios), por lo general inmediatamente después de que sucedan.

116. SALDO MIGRATORIO: Es la diferencia entre el número de emigrantes y el de inmigrantes en un lugar determinado. (SM = Emigración – Inmigración). Es positivo, si es mayor el número de inmigrantes, y negativo en caso contrario.

117. SECTORES DE ACTIVIDAD: PRIMARIO, SECUNDARIO y TERCIARIO:
SECTOR PRIMARIO: incluye la población ocupada en las actividades económicas relacionadas directamente con el aprovechamiento de los recursos naturales, es decir, agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal (llamada también silvicultura).
SECTOR SECUNDARIO: sector de la economía que agrupa la población relacionada con las actividades que transforman las materias primas o productos no elaborados en productos elaborados. Dentro de este sector suelen incluirse las industrias, la extracción minera y la construcción.
SECTOR TERCIARIO: sector de la economía de un país que agrupa la población relacionada con las actividades conocidas como servicios, que no producen bienes materiales en forma directa, sino que gestionan la distribución de los productos de otros sectores, tales como comercio, transporte, sanidad, educación, turismo, finanzas, administración, etc.

118. SUPERPOBLACIÓN: Exceso de población en un área respecto a sus recursos o a otros objetivos económicos o sociales más amplios.

119. TASA DE CRECIMIENTO NATURAL: Es el resultado de la diferencia entre los nacimientos y los fallecimientos en un año en relación a la población total para ese año. Se expresa en tantos por mil o por ciento.
nº de nacidos - nº de fallecidos x 100 (ó 1000)
Tasa crecimiento natural o vegetativo =
(TCN) Población total

120. TASA DE CRECIMIENTO REAL: Es el balance entre el crecimiento vegetativo o natural en cifras absolutas y el saldo migratorio. Para conocer el crecimiento real de una población determinada durante un periodo de tiempo se utiliza la siguiente fórmula:

CR = CV – SM (E-I)

121. TASA DE FECUNDIDAD:
Índice que relaciona el número de nacidos por cada mil mujeres en edad de procrear (entre 15 y 49 años) en un período de tiempo (generalmente un año) y en un territorio dado.

nº de nacimientos x 1.000
Tasa Fecundidad (TFB) =
nº de mujeres de 15-49 años

122. TASA (BRUTA) DE MORTALIDAD: Es el número de defunciones por cada mil habitantes en un año en un territorio dado.

nº de defunciones x 1.000
Tasa Bruta Mortalidad (TMB) =
nº de habitantes

123. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL:
Índice calculado en tantos por mil que relaciona el número de niños fallecidos menores de un año y el número de niños nacidos vivos en dicho año. En un lugar determinado

nº de niños muertos en un año x 1.000
Tasa Mortalidad Infantil (TMI) =
nº de niños vivos en un año

124. TASA (BRUTA) DE NATALIDAD:
Relación en tantos por mil entre el número de nacidos en un período de tiempo y el promedio de la población existente en dicho periodo en un lugar concreto.

nº de nacimientos x 1.000
Tasa Natalidad Bruta (TNB) =
nº de habitantes

125. TASA DE PARO: Índice calculado en tantos por ciento que expresa el número de personas en edad de trabajar (entre16 y 65 años) que en un momento o período dados no tienen empleo.


GEOGRAFÍA URBANA:


126. ÁREA METROPOLITANA: Es el espacio urbano formado por una ciudad central y una serie de municipios limítrofes, con una contigüidad geográfica entre los mismos, con un sistema de transportes y comunicaciones que ponen en contacto la ciudad central con su área de influencia, y mantienen entre ellos un flujo de movimientos pendulares de trabajadores. Abordando de forma conjunta los problemas de infraestructura y medioambientales, etc.

127. CASCO ANTIGUO: Espacio urbano desarrollado desde el origen de la ciudad hasta la aparición de la ciudad industrial en el siglo XIX. Presentan una serie de características comunes: plano irregular, trama urbana compacta, edificación del escasa altura, usos del suelo muy diversos y mezcla de grupos sociales. Desde la época industrial los cascos antiguos han sufrido un progresivo deterioro y una degradación para lo que he se han puesto en marcha una serie de acciones de conservación y rehabilitación.

128. CENTRO DE NEGOCIOS ( C.B.D. ): La parte de la ciudad en la que se localizan y concentran las funciones urbanas superiores de alta especialización, principalmente las directivas de los sectores financiero y empresarial, pero también las de decisión de los servicios públicos y privados. Suelen ser las zonas urbanas con mayores índices del accesibilidad, y tienen una pérdida paulatina de población residente, pero también en las que la repercusión del precio de suelo es mayor. En las grandes ciudades millonarias suelen haber varios CBD.

129. CIUDAD DORMITORIO: Polígonos residenciales construidos en las periferias metropolitanas para hacer frente a las urgentes demandas de vivienda provocadas por un rápido éxodo rural.. La ciudad dormitorio es monofuncional, residencial, existiendo pequeños servicios y dotaciones de proximidad.

130. CIUDAD JARDIN: Proyecto y realización urbanística basado en la integración de la ciudad y del campo, surgido a finales del siglo XIX. El autor principal es Howard quien en 1898 escribió las “Ciudades jardín del mañana” en donde diseñó un modelo de ciudad suburbana y burguesa en barrios de viviendas unifamiliares con jardín. En España se difundió este modelo a principios del siglo XX.

131. CONURBACIÓN: Unión o coalescencia de dos o más ciudades que forman una aglomeración continua en lo morfológico, como consecuencia del avance del proceso de urbanización a lo largo de las vías de comunicación. En lo funcional se produce una cierta autonomía y especialización en cada una de ellas.

132. CHABOLISMO: Modelo de ocupación residencial suburbano de carácter espontáneo e improvisado, compuesto por una tipología de infraviviendas sin las más mínimas infraestructuras básicas (agua corriente, luz eléctrica, saneamiento, asfaltado).

133. ENSANCHE: Proyecto y realización urbanística que surge a mitad del siglo XIX, especialmente gracias a la aportación de del Ildefonso Cerdá, como instrumento de ordenación de los fuertes crecimientos de usos urbanos del suelo que exigía la ciudad industrial. Esta nueva concepción del espacio urbano está articulada en una trama ortogonal, con manzanas rectangulares achaflanadas, posibilitando de este modo la construcción racional de numerosas viviendas, bien comunicadas con el centro, con amplios espacios verdes y correctamente dotadas de los servicios urbanos básicos; fueron ocupados por la burguesía.

134. ISOCRONAS URBANAS: Líneas que unen puntos de la ciudad o su entorno, desde los cuales se tarda el mismo tiempo en acceder al centro urbano

135. ISOPRECIOS URBANOS: Líneas que unen los distintos puntos de la ciudad o su entorno, desde los cuales cuesta la misma cantidad de dinero el trasladarse hasta el centro urbano, en el caso de que no haya tarifa única y multiuso del transporte.

136. JERARQUÍA URBANA: Clasificación de las ciudades según su orden de importancia. Esta jerarquía puede medirse en términos demográficos (número de habitantes), económicos (producción cuantificada en parámetros de Valor Añadido Bruto), comerciales (cuota de mercado), direccionales (servicios avanzados) o polifuncionales (índices de Nelson o Davies).

137. PERIURBANO: Espacio periférico de la ciudad sometido al avance del frente de urbanización y formado en la franja rural circundante. Morfológicamente se define por la existencia de urbanizaciones residenciales del tipologías unifamiliares (exentas o adosadas), grandes centros comerciales y de servicios en las salidas de las autopistas, nuevos polígonos industriales, polos tecnológicos de arquitectura vanguardista, etc.

138. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA ( P.G.O.U. ): Instrumento de ordenación integral del territorio municipal. Clasifica el suelo para el establecimiento detallado de los usos del suelo, define los elementos fundamentales de la estructura general del territorio y determina los programas de desarrollo urbano.

139. PLANO LINEAL / DESORDENADO / ORTOGONAL / RADIOCÉNTRICO:
PLANO LINEAL: Corresponde a la ciudad estructurada en función de un eje principal de comunicaciones. A ambos lados del mismo se disponen la edificación y los principales servicios urbanos, aunque se suelen distribuir asimismo una serie de calles paralelas al eje central. El modelo más conocido de esta morfología es la Ciudad Lineal de Arturo Soria.
PLANO DESORDENADO: Corresponde a la parte de la ciudad desarrollada principalmente en la Edad Media, cuyas calles no siguen una estructura geométrica regular sino sinuosa.
PLANO ORTOGONAL: Corresponde a un modelo racional de planificación de ciudad, para optimizar el aprovechamiento del suelo con una disposición rectangular de las calles.
PLANO CONCÉNTRICO: Corresponde a una ciudad que jerarquiza una plaza central o cruce de caminos a partir de la cual se distribuyen radialmente las vías estructurales de la ciudad que quedan conectadas por sucesivos anillos concéntricos.


SECTOR PRIMARIO:


140. AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL: Término que se refiere a una modalidad de explotación agrícola que gracias a la mecanización y la incorporación de modernas técnicas de cultivo compagina esa ocupación con otro trabajo remunerado en otro sector productivo y que constituye un factor esencial en la elevación de la renta per capita en numerosas zonas rurales.

141. AGRICULTURA DE MERCADO: Aquella en que la producción agropecuaria está orientada por completo al mercado, sea alimentario, sea de materias primas. Se caracteriza por su especialización y la incorporación de técnicas avanzadas, uso de agroquímicos y optimización de los costes. Si el mercado no está regulado existe riesgo de inestabilidad de precios. Es propia de países desarrollados pero se da también en zonas de países en vías de desarrollo

142. AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA: Es aquélla cuya producción se destina esencialmente al autoconsumo y que se caracteriza por su baja productividad. Es decir, su producción constituye la alimentación básica de la familia o de la comunidad campesina. Es propia de amplios sectores de los países más pobres.

143. AGRICULTURA ECOLÓGICA: También llamada agricultura biológica, trata de prescindir de abonos químicos, herbicidas y plaguicidas, empleando fertilizantes naturales para evitar la contaminación del suelo y del agua.

144. AGRICULTURA EXTENSIVA: Sistema de cultivo basado en la ocupación de superficies generalmente amplias, dedicadas normalmente a un solo producto, con aportación de mano de obra escasa y mecanización. Los rendimientos por hectárea son bajos, pero elevados por unidad de trabajo invertido.

145. AGRICULTURA INTENSIVA: Sistema de cultivo que se basa en el uso continuado de la tierra, propiciado por un adecuado clima o la introducción del regadío, con aportación de abundante mano de obra y escasa o nula mecanización. Se obtienen varias cosechas, por lo que la productividad de la tierra (renta por unidad de superficie) es alta, pero la de trabajo es baja. Es característica de zonas con alta densidad de población. Frecuentemente las explotaciones son pequeñas y la tierra es cara, a causa de la presión demográfica y del alto rendimiento por hectárea.

146. APARCERÍA: Se trata de un caso particular de alquiler de la tierra actualmente en retroceso. El propietario pone, al menos, una parte de los medios de producción (maquinaria, semillas, fertilizantes,…) y alquila la tierra al campesino a cambio de una parte de la cosecha convenida de antemano, que puede pagarse en dinero.

147. ARRENDAMIENTO: Se trata de un contrato de alquiler de la tierra que establece, por anticipado, una cantidad fija de dinero a pagar por el agricultor(arrendatario) al propietario(arrendador). El propietario no tiene por qué poner los medios de producción y el agricultor puede decidir libremente la explotación de la parcela.

148. BARBECHO: Es una práctica agrícola característica de sistemas de cultivos extensivos de rotación tradicionales en tierras de secano. Consiste en dejar descansar una parcela durante un periodo de tiempo variable (una estación, medio año, uno o dos años…) para que recupere su fertilidad de forma natural. Es frecuente que en ese periodo de descanso pueda pastar el ganado en esas tierras.

149. CONCENTRACIÓN PARCELARIA: Consiste en un conjunto de operaciones para la redistribución de parcelas de un término rural, agrupándose en unidades más regulares, de mayor tamaño y de más fácil acceso

150. CULTIVOS DE INVERNADERO: Son métodos de cultivo basados en el efecto de microclima que produce una cubierta de plástico, con un incremento de la temperatura y la humedad respecto a las condiciones naturales del entorno. Se diferencian en que la técnica de invernadero incorpora también sistema de calefacción artificial y el cultivo bajo plástico se limita a aprovechar las condiciones ambientales citadas. Éste último puede realizarse con instalaciones fijas, generalmente carpas abovedadas, o extendiendo láminas de plástico sobre los surcos. Todas las modalidades se orientan hacia la producción hortícola, obteniendo varias cosechas tempranas enfocadas a la comercialización.

151. CULTIVOS ENARENADOS: Son los cultivos producidos a través de la técnica consistente en la superposición de una capa de arena sobre otra capa de suelo fértil con el fin de evitar la evaporación del agua en áreas de fuerte insolación. En España se aplica en los cultivos hortícolas del Sureste y las islas Canarias. Suele complementarse con cubiertas de plástico.

152. DEHESA: Son explotaciones de dominio vegetal arbóreo (encinar aclarado o monte hueco) o arbustivo de uso ganadero.

153. GANADERÍA EXTENSIVA: Se conoce como sistema ganadero extensivo al que obtiene bajos rendimientos por hectárea y por cabeza de ganadoro incluso, cuando implica pocos medios de producción. Se orienta a obtener producciones a bajo coste, utilizando pastos, rastrojos y pastizales y escasa mano de obra. En las zonas más áridas, se realiza la venta masiva de ganado antes de la estación seca. En España se aplica a la ganadería ovina y caprina de las dos Submesetas y de Andalucía.

154. GANADERÍA INTENSIVA: Es el sistema ganadero que se orienta a producir la mayor cantidad de ganado (alto rendimiento) en el mínimo espacio posible. La selección de las razas, aplicación de técnicas modernas, el estudio de la demanda del mercado y la utilización de la mano de obra necesaria son sus rasgos más importantes.

155. LATIFUNDIO: Se denomina a una estructura agraria tradicional donde la gran propiedad y la mala explotación agrícola van unidas. La labor se lleva a cabo por jornaleros pobres o aparceros, sin ser nunca una verdadera explotación intensiva. Se caracteriza por el absentismo del propietario, los bajos rendimientos, la explotación de agricultura o ganadería extensiva, el bajo nivel de salarios y la escasa inversión. Sin embargo, hay muchos latifundios tradicionales que han adquirido la forma de empresa agraria con fuerte capitalización rompiendo así con la imagen tradicional del latifundio.

156. MINIFUNDIO: Pequeña finca dedicada a la agricultura o a la ganadería de muy baja rentabilidad a causa de sus reducidas dimensiones, que dificultan la mecanización o la práctica del barbecho.

157. MONOCULTIVO: Sistema de cultivo que dedica todas las parcelas de una explotación agraria o todas las explotaciones de una región a un único cultivo.

158. PAC (POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA): Política agraria de la U.E. que marca las directrices a los países miembros que deben ajustar o modificar sus estructuras para adaptarse a dichas directrices.
Sus objetivos son:
— incremento de la productividad agraria
— garantizar un nivel de vida equitativo y digno a la población agraria
— estabilización de los mercados
— seguridad en los establecimientos
— asegurar el suministro al consumidor a precios razonables
— protección del medio ambiente
— desarrollo de las regiones más atrasadas.

159. POLICULTIVO: Cultivo de varios productos, normalmente herbáceos y arbóreos o arbustivos, en una misma explotación o en una zona, dando un paisaje característico.

160. PROGRAMA LEADER: Iniciativa de la U.E. promovida por la Comisión Europea de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural tendente al desarrollo regional de zonas comunitarias afectadas por la reconversión generada por la PAC.

161. REGADÍO: Técnica agrícola basada en el aporte artificial de agua a los campos de cultivo. Se practica en la mayor parte de las zonas donde las lluvias son escasas o irregulares, por ejemplo el área mediterránea.
— Riego por inundación: sistema de riego que consiste en cubrir de agua los surcos o la superficie donde se desarrollan los cultivos
— Riego por goteo: sistema de riego que consiste en el goteo el agua a través de unos tubos o gomas de pequeño calibre, cae gota a gota en cada una de las plantas siendo un sistema moderno y racional de aprovechamiento del agua.
— Riego por aspersión: sistema de riego que consiste en hacer caer el agua en forma de lluvia sobre las hojas de las plantas cultivadas.

162. REPOBLACIÓN FORESTAL: Plantación de árboles, en lugares donde no crecían, o de donde han desaparecido, tratando de paliar los catastróficos efectos que sobre el suelo tiene la deforestación. y obteniendo también un recurso económico de los productos forestales.

163. TRASHUMANCIA: Movimiento estacional de ganado y hombres con el fin de conseguir pastos naturales, siguiendo las cañadas, o sea, caminos fijos para el paso del ganado. En España el ganado trashumantes es sobretodo ovino, pero en otros países puede ser bovino u otro tipo de cabañas.
164. ACUICULTURA: Arte de multiplicar y cultivar vegetales o animales acuáticos con vistas a proceder a una recolección controlada, son las granjas marinas y piscifactorías.

165. BANCO DE PESCA O CALADERO: Zona marina donde por varias razones, aguas más oxigenadas, existencia de abundante plancton, confluencia de corrientes…se localizan las especies marinas en abundancia.

166. PARO BIOLÓGICO: Período del año en el que está prohibido pescar para que las especies marinas se reproduzcan y así se recuperen de las capturas realizadas.

167. PESCA DE ALTURA: Pesca que se ejerce en las zonas no delimitadas de los mares y océanos, en los mares abiertos, es decir, más allá de las 200 millas de la costa.

168. PESCA DE BAJURA: La pesca que se realiza cerca de la costa, con embarcaciones más pequeñas, que regresan cada día a puerto.

169. PLATAFORMA CONTINENTAL: Prolongación de la masa continental por debajo del mar desde la línea de costa hasta una profundidad de 200 metros.


SECTOR SECUNDARIO:


170. EMPRESAS MULTINACIONALES: Empresa de gran tamaño con varios miles de asalariados, que posee filiales, sobre todo de producción, en numerosos países y cuyo capital es tomado en un proceso de acumulación multinacional.

171. FUENTES DE ENERGÍA: Son los recursos naturales que permiten obtener energía útil para diversas aplicaciones.

172. FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVAS O RENOVABLES: Son las fuentes de energía que tienen un de regeneración continuado, por lo que son inagotables aunque experimente fluctuaciones de intensidad. Tipos: solar, eólica, hidráulica, geotérmica, maremotriz y biomasa.

173. HOLDING: Grupo financiero que a través de las acciones controla empresas de muy diferentes sectores y especialidades.

174. I + D (INVESTIGACIÓN MÁS DESARROLLO): Conjunto de actividades emprendidas de forma sistemática con el fin de aumentar el conocimiento científico y técnico, y su aplicación a la producción de bienes y servicios.

175. INDUSTRIAS DE USO Y CONSUMO: Son aquellas industrias que se dedican a producir bienes que satisfacen directamente las necesidades humanas, sin requerir el producto final ninguna transformación adicional para su uso inmediato.

176. INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS: Son las industrias que transforman los productos que provienen de la agricultura, de la ganadería o de la pesca.

177. INDUSTRIAS DE BIENES DE EQUIPO: Son las industrias que se dedican a producir la maquinaria y el instrumental necesario para la producción de bienes y servicios.

178. INDUSTRIAS DE BIENES INTERMEDIOS: Son las industrias que transforman las materias primas en bienes que requieren transformaciones adicionales para convertirse en bienes de uso y consumo o en bienes de equipo.

179. INFLACIÓN: Crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios a lo largo del tiempo. Pérdida de valor del dinero.

180. MATERIA PRIMA: Es el material de origen vegetal animal o mineral directamente obtenido de la naturaleza que la industria transforma en bienes.

181. PARQUES TECNOLÓGICOS: Terreno acondicionado en el que se concentran empresas de sectores de tecnología punta, en las cuales las tareas de investigación (o del I+D) ocupan un papel relevante.

182. P.I.B. (PRODUCTO INTERIOR BRUTO): Es la suma de los valores añadidos en los procesos de producción de bienes y servicios. Dentro de un país durante un periodo de tiempo, normalmente un año.

183. POLÍGONO INDUSTRIAL: Superficie de terreno, destinada por la planificación urbana a la instalación de naves industriales, y la mayor parte de las veces con ventajas fiscales.

184. PRODUCCIÓN EN SERIE: Fabricación de muchos objetos iguales entre sí, según un mismo patrón o modelo.

185. DIVISIÓN DEL TRABAJO: Sistema de producción en la que cada trabajador, dentro de la empresa, se especializa en una actividad productiva concreta. [ A otras escalas podría definirse: Sistema de producción en la que cada empresa (ciudad, región, país) se especializa en una fase productiva concreta dentro de un determinado sector (país, sistema económico)].

186. RECONVERSIÓN INDUSTRIAL: Adaptación de un sistema productivo (que se había quedado obsoleto debido al cambio tecnológico) a las nuevas exigencias del mercado, siempre en condiciones de competitividad”. Se da en los sectores tradicionales como el textil, calzado, siderurgia, metalurgia, construcción, naval,…

187. VALOR AÑADIDO: Es la diferencia entre el valor de los bienes producidos y el coste de las materias primas y de los otros bienes intermedios que se utilizan para su producción.

SECTOR SERVICIOS:


188. ARANCEL: Impuesto que grava el precio de un determinado bien importado a un país.

189. BALANZA COMERCIAL: Es la que recoge el valor de todas las exportaciones e importaciones de mercancías de un país con el exterior durante un período de tiempo determinado, un año.

190. BALANZA DE PAGOS: Documento contable que registra sistemáticamente el conjunto de transacciones económicas de un país con el resto del mundo, durante un tiempo determinado, un año, incluye a la Balanza Comercial, a la de Servicios y a la de Capital.

191. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR:
AL POR MAYOR: es el comercio realizado por establecimientos o empresas que venden los productos en grandes cantidades al comercio minorista y no al consumidor.
AL POR MENOR: Es el comercio realizado por establecimientos que venden los productos directamente al consumidor.

192. COMERCIO INTERIOR Y EXTERIOR:
INTERIOR: Es el conjunto de operaciones de compra-venta de bienes que se realizan dentro de las fronteras de un país.
EXTERIOR: Es el conjunto de operaciones de compra-venta de bienes que realiza un país con el resto del mundo.

193. DIVISAS: Son las monedas de otros países.

194. TERCIARIZACIÓN: Es un proceso de trasvase de población activa del sector primario y secundario al terciario, que se conviene en predominantes.

195. TURISMO RURAL: Es el turismo que trata de explotar los valores del espacio rural, conviviendo con la población dentro de hábitat

UNIÓN EUROPEA:


196. EURO: Es la moneda única europea que sustituye a las de todos aquellos países que han accedido a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (U.E.M.).
La U.E.M. es el acuerdo por el que varios países pertenecientes a la Unión Europea decidieron renunciar a su moneda y a parte de su independencia económica, convencidos de que una política monetaria común era beneficiosa para sus intereses.
El tipo de conversión en España es por ejemplo con seis cifras significativas, tres decimales: 166,386 ptas. por Euro.

197. F.E.D.E.R. (FONDOS EUROPEOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL): Es el fondo estructural más importante de la Unión Europea para el desarrollo de las regiones por su dotación ya que alcanza cerca de la mitad del total económico del conjunto de los fondos estructurales.
Fundado en 1975 para disminuir los desequilibrios regionales entre los estados miembros.

198. F.E.O.G.A. (FONDO EUROPEO DE ORIENTACIÓN Y GARANTÍA): Creado en Enero de 1962 y dividido en dos secciones, una de garantía que se ocupa de los precios y las rentas agrícolas, y otra de orientación, que se encarga de la mejora de las estructuras agrícolas.
La finalidad del F.E.O.G.A. es la financiación de la P.A.C.

199. F.S.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO): Fondo Europeo para mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores de la U.E. y elevar el nivel de vida.
Consiste en poner en funcionamiento Programas de formación profesional. Programas de ayuda a la contratación para puestos de trabajo estables de reciente creación y que favorezcan la creación de nuevas empresas.

200. TRATADO DE MAASTRICHT: El 7 de Febrero de 1992, se firma en Maastricht (Holanda) el Tratado de La Unión Europea. Por este tratado la C.E. pasa a llamarse U.E. y se establecen medidas políticas, económicas y sociales con dos objetivos base: la cohesión económica y social y el desarrollo sostenible.
La cohesión económica y social comprende:
— Unión Económica y Monetaria en varias fases, hasta el establecimiento del Euro como moneda única en 1999 los países Europeos que cumplan los criterios de Convergencia y la creación del Banco Central Europeo.
— Política exterior y de seguridad común. De esta forma Europa refuerza su seguridad y su defensa.
— Unión política, con libre residencia, voto y protección diplomática para todos los ciudadanos de U.E.
— Mayor protección social y derechos para todos los trabajadores de la U.E.
— Fondos de cohesión.

201. TRATADO DE ROMA: El 25 de Marzo de 1957 se firma el Tratado de Roma y nace así la C.E.E. (Comunidad Económica Europea), que es la base de la U.E, firmado por Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo.
Son antecedentes la C.E.C.A. (Comunidad Económica del Carbón y del Acero), fundada en 1951, y la E.U.R.T.O.M. (Comunidad Europea de la Energía Atómica), fundada en el mismo 1957. .
Posteriormente se incorporaron en 1973 Dinamarca, Reino Unido e Irlanda
1981: Grecia.
1986: España y Portugal.
1995: Austria, Finlandia y Suecia.

PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES


202. BIODIVERSIDAD: Por biodiversidad se entiende la diversidad biológica, es decir: la cantidad y variedad de especies en un ámbito espacial determinado. España es el país de la unión Europea con mayor diversidad biológica.

203. CAMBIO CLIMÁTICO: Alteración del clima debido a la acción humana, sobre todo como consecuencia del efecto invernadero y dela destrucción de la capa de ozono (la presencia en la atmósfera de los clorofluorcarburos, CFC,… atacan la capa de ozono, incrementando la incidencia de la radiación ultravioleta e infrarroja del sol). Todo ello contribuye al aumento de la temperatura media de la tierra, con el consiguiente peligro del retroceso por deshielo de los casquetes polares, aumento del volumen de agua de los mares, hundimiento de las partes más bajas de las tierras emergidas, etc.

204. CLIMA URBANO: Clima propio de las ciudades, resultado de las modificaciones locales que el medio urbano (edificios, suelo, cobertura vegetal, actividad humana, etc.) introduce en el clima de la región que le rodea.

205. CONTAMINACIÓN: Es la presencia en el medio natural de sustancias o niveles de energía en concentraciones y duración tales, que pueden originar efectos negativos en el hombre y en el medio ambiente.

206. DEFORESTACIÓN: Proceso de eliminación del bosque y de la vegetación acompañante por la tala abusiva de árboles o incendios.

207. DESARROLLO SOSTENIBLE: Equilibrio entre el desarrollo económico y el medio ambiente, de forma que queden satisfechas las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las futuras.
En la Agenda 21, Cumbre de Río en 1992, se elaboró un programa de actuaciones internacionales con el fin de lograr un aprovechamiento racional de los recursos naturales y paisajísticos.

208. DESERTIFICACIÓN: Pérdida total de suelos como resultado de un proceso de degradación y erosión provocado por el hombre. (España tiene un alto riesgo de desertificación por la erosión de sus suelos, como consecuencia de prácticas agrícolas y forestales inadecuadas, incendios, obras públicas y actividades mineras).

209. EFECTO INVERNADERO: Efecto de calentamiento de la atmósfera debido a que ésta es más permeable a la radiación solar de onda corta entrante que a la radiación de onda larga que emite la superficie terrestre.

210. IMPÁCTO AMBIENTAL: Alteración del medio por la acción humana.

211. LLUVÍA ÁCIDA: Es consecuencia de las emisiones de azufre y nitrógeno que se producen cuando se queman combustibles fósiles como carbón o petróleo en las centrales térmicas, calderas industriales y motores de automóviles. Estos contaminantes se mezclan con el vapor de agua atmosférico, transformándose en soluciones diluidas de ácido sulfúrico y ácido nítrico que caen a la superficie terrestre con las gotas de lluvia.

212. MAREA NEGRA: Desastre ecológico producido por una mancha de petróleo, como consecuencia de accidentes de grandes buques petroleros, escape de crudo en la plataformas petrolíferas, rotura de oleoductos,…
Entre los efectos más destacados está la muerte de organismos marinos y pérdidas económicas por la alteración de actividades pesqueras y turísticas.

213. MEDIO AMBIENTE: Conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales, capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo coto o largo, sobre los seres vivientes y las actividades humanas.